Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o 5 x týdenní menu, 3 x týdenní menu a o 3 x alko nebo nealko nápoj (mimo alkoholických drinků) v Restauraci Pasáž.

(dále jako "Pravidla")

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Pořadatelem soutěže je Stavební společnost Žižka spol. s r.o.; Elišky Krásnohorské 2897; 544 01 Dvůr Králové nad Labem; IČ: 49814851 DIČ:49814851 (dále jako "pořadatel").

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@restauracepasaz.cz, +420 606 724 597.

 • Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 5 x týdenní menu, 3 x týdenní menu a o 3 x alko nebo nealko nápoj (mimo alkoholických drinků) v Restauraci Pasáž, kterou organizuje pořadatel (dále jako "soutěž"), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

1.1 Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

2. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící nemusí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 • Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení alespoň jednoho poledního menu (10:30 - 15:00) v průběhu května a vhození účtu (paragonu) do urny, která bude připravena v restauraci. Na zadní stranu účtu musí účastník soutěže čitelně napsat své celé jméno a tel. číslo. Počet účtu vhozených do urny za jednotlivce není omezen. 
 • Podmínkou zařazení do slosování je zakoupení kompletního menu - polévka + hlavní jídlo 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

3. Pro účast v soutěži o 5 x týdenní menu, 3 x týdenní menu a o 3 x alko nebo nealko nápoj (mimo alkoholických drinků) je třeba splnit nasledující: ​

 • Zakoupit si v Restauraci Pasáž kompletní jídlo z týdenního menu (polévka + hlavní jídlo), řádně útratu uhradit personálu restaurace, napsat své celé jméno, příjmení a tel. kontakt na zadní stranu účtu (paragonu) a takhle podepsaný účet vhodit do připravené urny.

3.1  Soutěžící se soutěže může zúčastnit od 2.5.2024 do 31. 5. 2024 do 15:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí do 5 pracovních dní v příspěvku na facebookovém profilu, instagramovém profilu a na webových stránkách pořadatele. Následně bude výherce kontaktovat i na tel. čísle uvedeném na účtu.

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 • který na zadní stranu účtu čitelně nenapsaly své kontaktní údaje

3.3 Soutěž má 3 výherce, kteří získají následující výhry:

 • 5 x týdenní menu (polévka + hlavní jídlo). Výherce si může zvolit libovolný den, kdy se rozhodne výhru využít. Výhra může být uplatněna pouze u týdenní nabídky (speciální menu od 10:30 do 15:00) a musí být uplatněna nejpozději do 31.8.2024. Výherce může výhru použit i na zaplacení úhrady jiné osoby. 1 menu se skládá z polévky a hlavního jídla - v případě, že se výherce rozhodne polévku nebo hlavní jídlo nezkonzumovat a i tak chce uhradit útratu výhrou, druhé jídlo propadá. V případě, že vybrané jídlo již není v nabídce, výherce si nevybral z týdenní nabídky jídlo jiné, pořadatel si vyhrazuje právo výherci odmítnout přijat výhru, které v tomto případě nepropadá a může být využita výhercem v jiný den. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 • 3 x týdenní menu (polévka + hlavní jídlo). Výherce si může zvolit libovolný den, kdy se rozhodne výhru využít. Výhra může být uplatněna pouze u týdenní nabídky (speciální menu od 10:30 do 15:00) a musí být uplatněna nejpozději do 31.8.2024. Výherce může výhru použit i na zaplacení úhrady jiné osoby. 1 menu se skládá z polévky a hlavního jídla - v případě, že se výherce rozhodne polévku nebo hlavní jídlo nezkonzumovat a i tak chce uhradit útratu výhrou, druhé jídlo propadá. V případě, že vybrané jídlo již není v nabídce, výherce si nevybral z týdenní nabídky jídlo jiné, pořadatel si vyhrazuje právo výherci odmítnout přijat výhru, které v tomto případě nepropadá a může být využita výhercem v jiný den. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 • 3 x alko nebo nealko nápoj (mimo alkoholických drinků). Výherce si může zvolit libovolný den, kdy se rozhodne uplatnit. Výhra může být uplatněna v průběhu celé otevírací doby restaurace a musí být uplatněna nejpozději do 31.8.2024. Výherce může výhru použit i na zaplacení úhrady jiné osoby. V případě, že vybraný nápoj již není v nabídce, výherce si nevybral jiný, pořadatel si vyhrazuje právo výherci odmítnout přijetí výhry, která v tomto případě nepropadá a může být využita výhercem v jiný den/ hodinu. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit. Výhra se vztahuje na teplé i studené nápoje, neplatí na míchané drinky a panáky alkoholu (0,04l). Ostatní nápoje se podávají dle standardní objemu.

3.4 Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem losováním. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

3.5 Po vyhlášení výherců, pořadatel uveřejní jejich jména na sociálních sítích a na svých webových stránkách (www.restauracepasaz.cz) a kontaktuje je přes tel. číslo, které uvedli na zadní straně účtu a dohodnout si převzetí výhry. Pokud výherce výhru odmítne nebo se s ním pořadatel nebude moct spojit do 2 pracovních dnů, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si pořadatel ponechá. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

3.6 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

4. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

4. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

4.1 Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook a telefonní číslo;
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní, právní služby nebo jiné služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Eva Žižková, e-mail: info@restauracepasaz.cz.

4.2 V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.